Tugiteenused

Tugiteenuseid osutavad Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse spetsialistid: eripedagoog Monika
Pulk, logopeed Aire Vaga, sotsiaalpedagoog Taidi Bluum.
-Küsimuste korral lapse arengu kohta saab lapsevanem pöörduda rühmaõpetaja, klassijuhataja,
tugikeskuse spetsialistide või tugimeeskonna juhi ehk HEVKO/AEVKO poole (HEVKO on
hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator, AEVKO on arenguliste erivajaduste laste
koordinaator).
Kaali kooli tugimeeskond:
HEVKO, AEVKO – Kristine Järsk
eripedagoog – Monika Pulk
logopeed – Aire Vaga
sotsiaalpedagoog- Taidi Bluum