Pikapäevarühm

Pikapäeva kava

Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor (PGS § 38 lg 2).

 1. Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema avalduse alusel. Lapsevanem märgib avaldusele aja, millal laps osaleb pikapäevarühma töös, vajadusel võib esitada avaldust ka õppeperioodi jooksul.
 2. Õpilase võib arvata pikapäevarühma tähtajaliselt õppenõukogu otsusega.
 3. Pikapäevarühma õpetaja teavitab koheselt lapsevanemat telefoni teel või e-kooli kaudu õpilase omavolilisest lahkumisest pikapäevarühmast.
 4. Pikapäevarühma õpilaste nimekiri kinnitatakse direktori käskkirjaga üheks õppeaastaks.
 5. Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö oma tööpäevade kaupa ja tagab pikapäevarühmas päevakava täitmise. Pikapäevarühma töö on planeeritud 12.00-15.00.
 6. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab pikapäevarühma õpetaja.
 7. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse:
  • kooli õppe- ja kasvatustöö üldistest eesmärkidest;
  •  pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest eesmärkidest;
  •  vanemate ja laste põhjendatud soovidest;
  •  hoolekogu ettepanekutest;
  •  transpordivõimalustest;
  •  tervisekaitse nõuetest.
 8. Pikapäevarühma päevakava on vastavuses kooli päevakavaga.
 9. Pikapäevarühma tegevust võib korraldada õppekäikude, matkade vm tegevusena ka väljaspool kooli ruume: staadionil, võimlas, raamatukogus jm vastavalt rühma tegevuskavale.
 10. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga. Vastavalt huviringide tegevusplaanile võivad osad õpilased viibida pikapäevarühma ajal paralleelselt huviringides.
 11. Pikapäevarühma kasvataja ei vastuta õpilase eest, kui õpilane lahkub pikapäevarühmast omavoliliselt.
 12. Lapsevanem vastutab, et õpilane täidab pikapäevarühma töökorraldust ja päevakava.
 13. Pikapäevarühma töökorraldusest ja päevakava rikkumisest teavitatakse lapsevanemat telefoni teel, õpilaspäeviku või e-kooli kaudu.

 

Kaali Kooli pikapäevarühma päevakava 2017 /2018 õppeaastal

Esmaspäev

12.05 – 12.55 Tegevused vabas õhus, mäng

Lõuna

13.25 – 14.55 Koduülesannete täitmine ja õpiabi osutamine

15.00 – 15.30 Õpilaste bussidele saatmine. Mängimine ja vaba tegevus

ÕPETAJA RUTH JASMIN

 

Teisipäev

12.05 – 12.55 Tegevused vabas õhus, mäng

Lõuna

13.25 – 14.55 Koduülesannete täitmine ja õpiabi osutamine

15.00 – 15.30 Õpilaste bussidele saatmine. Mängimine ja vaba tegevus

ÕPETAJA RUTH JASMIN

 

Kolmapäev

12.05 – 12.55 Tegevused vabas õhus, mäng

Lõuna

13.25 – 14.55 Koduülesannete täitmine ja õpiabi osutamine

15.00 – 15.30 Õpilaste bussidele saatmine. Mängimine ja vaba tegevus

ÕPETAJA HELIN MÄGI

 

Neljapäev

12.05 – 12.55 Tegevused vabas õhus, mäng

Lõuna

13.25 – 14.55 Koduülesannete täitmine ja õpiabi osutamine

15.00 – 15.30 Õpilaste bussidele saatmine. Mängimine ja vaba tegevus

ÕPETAJA HELIN MÄGI

 

Reede

12.05 – 12.55 Tegevused vabas õhus, mäng

Lõuna

13.25 – 14.00 Koduülesannete täitmine ja õpiabi osutamine

14.10 – 14.30 Õpilaste bussidele saatmine. Mängimine ja vaba tegevus

ÕPETAJA RUTH JASMIN